Regulamin

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  www.manifesto-artclothes.com

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest firma BMAstudio Robert Bieńkowski zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem REGON 016184105 oraz NIP 9511610572, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

  • kontakt telefoniczny: +48602238441
  • adres email: natalia.radziejowska@gmail.com
  • listowninie: Manifesto Art Clothes Mickiewicza 9 m.15, 01-517 Warszawa

 § 1 Definicje 

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 

3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

5. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 

6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

7. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.manifesto-artclothes.com

za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

9. Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres oraz dostarczone.

10. Dni Robocze - to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

11. Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną. Jest to formularz, który stanowi integralną część systemu zakupowego. W koszyku klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia np. rodzaj i ilość Towaru. Koszyk ma charakter informacyjny.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówienia oraz dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

3. Sklep  Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową. 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo 

poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer  telefonu i adres e-mail. 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli 

kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę

8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może wybrać sposób dostawy oraz tym samym cenę za dostarczenie produktu i czas potrzebny na dostarczenie.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na żądanie klienta - fakturę. 

2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności (formy płatności ograniczone są do): 

- płatność online. 

podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


Karty płatnicze:


* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

- przelew na rachunek bankowy sprzedawcy Natalia Radziejowska 61 1470 0002 2083 1674 1544 0001; w tytule należy podać numer zamówienia, wysłanego na adres e-mail klienta)


3. Jeżeli w terminie trzech dni od daty wysłania zamówienia, klient nie dokona zapłaty, zamówienie zostanie anulowane. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia.

4. Ceny podane w sklepie mogą ulec zmianie na przykład w ramach promocji. Warunki Zamówienia nie mogą ulec w zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany paragrafie 3 Regulaminu przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez  Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz wysłanego klientowi na jego adres e-mail. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest przez niego obowiązkowe. 

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:  Manifesto Art Clothes Natalia Radziejowska Miklaszewskiego 44, 05-090 Dawidy Bankowe

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. 

5. Koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

6. Odstąpić od umowy mogą jedynie Klienci będący Konsumentami.

7. W przypadku gdy płatność została wykonana przy użyciu karty płatniczej i wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia klientowi Towarów bez wad.

2. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz 

z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany 

towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:realizacji przepisów prawa,realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).

5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

7. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

9. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

11. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

Data opublikowania regulaminu 28.05.2018

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Manifesto-artclothes.com.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych manifesto-artclothes.com (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Manifesto Art Clothes Natalia Radziejowska

Mickiewicza 9 m.15

01-517 Warszawa

REGON 362746779

II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

1.Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a manifesto-artclothes.com jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

2.Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania niezwiązane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

3.Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

4.System IT manifesto-artclothes.com oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w manifesto-artclothes.com dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z manifesto-artclothes.com

W trakcie rejestracji prosimy o:

1.imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3.e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z manifesto-artclothes.com;

4.numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1.imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3.e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4.numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1.imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3.numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1.imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez manifesto-artclothes.com

i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1.imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a.Poczta Polska SA lub DPD lub DHL

2.imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

a.nazwa firmy / oprogramowania do faktur (np. wfirma)

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez manifesto-artclothes.com

manifesto-artclothes.com

współpracuje z następującymi operatorami płatności:

- Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie

3.Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

C. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z manifesto-artclothes.com

, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w manifesto-artclothes.com

lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na manifesto-artclothes.com

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Manifesto-artclothes.com.

W ramach Manifesto-artclothes.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach manifesto-artclothes.com

stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1.„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Manifesto-artclothes.com; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

2.pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Manifesto-artclothes.com;

3.„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Manifesto-artclothes.com;

4.„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Manifesto-artclothes.com;

5.„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Manifesto-artclothes.com nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Manifesto-artclothes.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. Manifesto-artclothes.com (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Manifesto-artclothes.com automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Manifesto-artclothes.com. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Manifesto-artclothes.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Manifesto-artclothes.com w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Manifesto-artclothes.com korzysta z oprogramowania sklepowego nazwa oprogramowania, nazwa firmy dostarczającej oprogramowanie. Firma ta nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarza ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. Manifesto-artclothes.com (cookies)

Manifesto-artclothes.com wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Manifesto-artclothes.com rozpoznania Ciebie i dostosowania Manifesto-artclothes.com do Twoich potrzeb.

Manifesto-artclothes.com wykorzystuje cookies do:

1.zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

2.zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

3.zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Manifesto-artclothes.com (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

4.tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Manifesto-artclothes.com; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

5.personalizowania wyglądu Manifesto-artclothes.com przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Manifesto-artclothes.com źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords / Google Ads wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Manifesto-artclothes.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords / Ads.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Manifesto-artclothes.com korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej Manifesto-artclothes.com lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Manifesto-artclothes.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Manifesto-artclothes.com wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Manifesto-artclothes.com

Manifesto-artclothes.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane w Manifesto-artclothes.com linki do innych stron internetowych. Manifesto-artclothes.com nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://policies.google.com/

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Manifesto-artclothes.com dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia będą przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności Manifesto-artclothes.com

Manifesto-artclothes.com zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Manifesto-artclothes.com lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Manifesto-artclothes.com powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem http://Manifesto-artclothes.com/polityka-prywatnosci.

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

1.odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

3.dostępu do danych osobowych;

4.sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

5.przenoszenia danych osobowych;

6.cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7.wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

Manifesto-artclothes.com kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail ado@Manifesto-artclothes.com.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail ado@Manifesto-artclothes.com.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Manifesto Art Clothes Natalia Radziejowska

Mickiewicza 9 m.15

01-517 Warszawa


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl